Workshops

Workshop 1: Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Doel en essentie van Wkb

De wetswijzigingen in meer detail, publiek- en privaatrecht:

 • Publiekrecht: Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging
 • Privaatrecht: aanpassingen Burgerlijk Wetboek

Interne kwaliteitsborging:

 • Eisen, risico’s, keuringsplan, registratie en dossiervorming
 • Templates, formats en praktijkcase

Behandeling praktijkcase

Externe kwaliteitsborging: het proces in meer detail:

 • Wat doet de kwaliteitsborger; relatie met het bevoegd gezag
 • Informatie-uitwisseling en communicatie met de borger

Dossiers (intern kwaliteitsdossier, Dossier bevoegd gezag en consumentendossier)

Implementatie in de praktijk:

 • Houding en gedrag
 • Proefprojecten
 • Mogelijke vervolgactiviteiten

Aanmelden workshop 1 

Workshop 2:  Wijzigingen Bouwbesluit (BBL)

 • Omgevingswet
 • Vergunningsaanvraag OmgevingsPlanActiviteit en Bouwplan
 • Vergunning/melding/vergunningsvrij
 • Welke aandachtspunten zijn er voor de aannemer?
 • Nieuwe Bouwtechnische eisen:
 • Hoofdopzet Besluit Bouwwerken leefomgeving (BBL); het nieuwe bouwbesluit
 • Toepassen op bouwplan “voorbeeld woningen” en “verbouw/uitbreiding”
 • Bouwtechnische risicobeoordeling en toets bouwplan met gebruik van templates
 • Herkennen en benoemen bouwtechnische risico’s in het bouwplan
 • Welke beheersmaatregelen zijn er te treffen?
 • Welke acties zijn essentieel voor aantoonbaarheid en gesignaleerde risico’s


Aanmelden workshop 2