FAQ

BouwGarant krijgt veel vragen van consumenten over bouwen, verbouwen en renoveren. De meest voorkomende hebben we hieronder verzameld.

Staat uw vraag er niet bij? Onze Servicedesk helpt u graag verder: tel 0900 224 2242 of info@bouwgarant.nl.

 

 

 

 

Vragen over de offerte

Mag een aannemer kosten berekenen voor het maken van een offerte?

Ja, dat mag. Het maken van een complete offerte vergt veel tijd. De aannemer moet echter voor het uitbrengen van de offerte met u afspreken dat hij hiervoor kosten berekent. Als de aannemer uw opdracht krijgt, verrekent hij deze kosten vaak weer met de aanneemsom. Maar ook als u niet met de aannemer in zee gaat, mag hij een factuur sturen voor de offerte. Maak hierover vooraf altijd duidelijke afspraken met uw aannemer.

 

Mijn aannemer vraagt een aanbetaling, is dat normaal?

Dit is geen vreemde vraag van de aannemer: hij zal immers materiaal in moeten kopen om met uw bouw- of verbouwopdracht te kunnen starten. Hoeveel u aanbetaalt, stemt u zelf met uw aannemer af. In de regel is dit maximaal 10%. Zorg ervoor dat u tijdens de bouw geen grote bedragen vooruit betaalt.

 

Is er een standaard uurtarief voor aannemers?

Nee, dat is er niet. De aannemer zal zijn uurtarief berekenen op basis van zijn lasten en de uit te voeren werkzaamheden.

 

 

 

Vragen over de Verbouwgarantie

Moet ik een Verbouwgarantie of een Nieuwbouwgarantie afsluiten?

Voor werkzaamheden aan een bestaand pand sluit u een Verbouwgarantie af. Dit geldt voor verbouwingen in en aan de woning, maar bijvoorbeeld ook voor een aanbouw, een opbouw of een garage aan de woning. De Nieuwbouwgarantie sluit u af als u een geheel nieuw pand laat bouwen.

 

Hoe sluit ik de BouwGarant Verbouwgarantie af?

De Verbouwgarantie voor een aanneemsom tot €75.000 exclusief BTW regelt u zelf eenvoudig via het webformulier onderaan deze pagina.

Voor aanvragen boven de €75.000 gebruikt u dit formulier: Aanvraagformulier Verbouwgarantie.

 

Mijn aanneemsom is hoger dan €350.000, exclusief BTW. Kan ik toch de Verbouwgarantie afsluiten?

Nee, dit kan niet. De Verbouwgarantie is er voor aanneemsommen tot €350.000, exclusief BTW.

 

Mijn architect begeleidt de bouw. Kan ik nu ook de Verbouwgarantie afsluiten?

Ja, dat kan. Let er wel op dat juiste voorwaarden (Covo2010) van toepassing worden verklaard. U vindt de Covo2010 hier.

 

Ik heb een Verbouwgarantie. De kosten voor mijn verbouwing komen door meerwerk boven de €350.000 uit. Hoe werkt dit dan met de garantie?

Bij de Verbouwgarantie geldt een aanneemsom van maximaal €350.000 exclusief BTW. Als de kosten tijdens de bouw toch hoger uitvallen, dan is het aan de verzekeraar om te besluiten hoe hij daarmee omgaat. Neem in dit geval contact op met de Servicedesk van BouwGarant: 0900 224 2242 of info@bouwgarant.nl.

 

Kan een bouwwerk dat onder regie wordt uitgevoerd (zonder vaste aanneemsom) worden aangemeld voor de Verbouwgarantie?

Ja, dat kan. Let er wel op dat juiste voorwaarden (Covo2010) gebruikt worden. U vindt de Covo2010 hier.

 

Wanneer is er sprake van start van de bouw?

Bij aanvang van de bouw dienen er daadwerkelijk bouwactiviteiten plaats te vinden op de bouwlocatie.

 

 

 

Vragen over de Nieuwbouwgarantie

Welke zekerheid biedt de Nieuwbouwgarantie?

De Nieuwbouwgarantie biedt twee zekerheden. Ten eerste biedt het de zekerheid dat wanneer de bouwer tijdens de bouw failliet gaat, de woning conform garantieregeling kan worden afgebouwd. Ten tweede kan een beroep op het certificaat worden gedaan als het bouwbedrijf onvolkomenheden (vanaf drie maanden na oplevering) niet kan of wil oplossen.

 

Deze laatste garantie gaat pas drie maanden na oplevering in omdat de bouwer drie maanden de tijd krijgt om eventuele gebreken, die zijn vastgesteld bij de oplevering, te herstellen.

 

Hoe sluit ik de BouwGarant Nieuwbouwgarantie af?

Dit zijn de stappen:

  • De garantie dient altijd voor aanvang bouw te zijn afgesloten.
  • Informeer bij uw bouwbedrijf of het afsluiten van de Nieuwbouwgarantie voor uw woning mogelijk is.
  • Het bouwbedrijf dient een aanvraag voor de Nieuwbouwgarantie in bij BouwGarant.
  • BouwGarant beoordeelt of garantie kan worden verstrekt.
  • Stel vervolgens met uw bouwbedrijf de koop-aannemingsovereenkomst op. Het bouwbedrijf legt deze overeenkomst ter controle voor aan BouwGarant.
  • Als alles akkoord is, ontvangt u per email van Stichting BouwGarant uw garantiecertificaat.

Meer weten? U kunt met uw vragen terecht bij de onze Servicedesk, via 0900 224 2242 of info@bouwgarant.nl.

 

Moet ik een apart aanvraagformulier invullen om de Nieuwbouwgarantie aan te vragen?

Nee, de aanvraag voor de Nieuwbouwgarantie loopt via uw bouwbedrijf. Let op: dit betekent niet automatisch dat de garantie ook wordt verstrekt. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. Houdt u er rekening mee dat uw aanvraag kan worden afgewezen.

 

Hoe weet ik zeker dat mijn woning wordt gebouwd met Nieuwbouwgarantie?

Als u in het bezit bent van het geldige garantiecertificaat, dan weet u zeker dat uw woning onder de Nieuwbouwgarantie wordt gebouwd. Let er op dat u over dit certificaat beschikt, voordat de bouw start.


Is de Nieuwbouwgarantie verplicht bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De Nieuwbouwgarantie van BouwGarant valt onder het keurmerk van de Stichting GarantieWoning. Als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie voor een nieuwbouwwoning af wilt sluiten, is een garantie met dit keurmerk een vereiste.


Moet ik de standaardovereenkomsten met algemene voorwaarden & toelichting gebruiken bij de Nieuwbouwgarantie?

Ja, dat is een vereiste voor het voor het verkrijgen van garantie. Kijk goed welke overeenkomst u in uw situatie dient te gebruiken. Twijfelt u? Neem dan contact op met uw bouwbedrijf of met de Servicedesk van BouwGarant: 0900 224 2242 of info@bouwgarant.nl.
Hier vindt u de standaardovereenkomsten en algemene voorwaarden bij bouw/aankoop van een woning of appartement.

 

Welke (koop)-aannemingsovereenkomst moet ik gebruiken?

Voor eengezinswoningen zijn vier overeenkomsten beschikbaar. Daarnaast kent BouwGarant drie verschillende overeenkomsten voor appartementsrechten.

 

Het belangrijkste onderscheid in de overeenkomsten is of de woning met of zonder grond wordt verkocht. Als de ondernemer de grond verkoopt én de woning bouwt, dan wordt gebruik gemaakt van de koop-aannemingsovereenkomst. De aannemingsovereenkomst wordt gebruikt als het bouwbedrijf de woning bouwt, maar niet de grond verkoopt. In dit geval wordt de voor de grond een aparte overeenkomst gesloten die onlosmakelijk met de aannemingsovereenkomst is verbonden (behalve als de grond reeds in uw bezit is). De koopovereenkomst wordt gehanteerd wanneer de woning gereed is (en nog niet eerder bewoond) en wordt verkocht.

 

Wanneer kies ik voor de Overeenkomst voor kavelbouw?

Voor de bouw van een vrijstaande woning is de Aannemingsovereenkomst Kavelbouw ontwikkeld. In vergelijking met de ‘gewone’ Aannemingsovereenkomst bevat de overeenkomst voor Kavelbouw enkele bepalingen die specifiek op dit type bouw betrekking hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om afspraken inzake nutsaanvraag, betalingscondities en vergunningaanvraag.


Wanneer is er sprake van start van de bouw?

In veel gevallen dient de eerste termijn betaald te worden bij aanvang / start van de bouw. Bij aanvang van de bouw dienen er daadwerkelijk bouwactiviteiten plaats te vinden op de bouwlocatie. Het is dus geen aanbetaling die weken (of maanden) voor de daadwerkelijke aanvang betaald moet worden.

 

Valt eventueel meerwerk ook onder de Nieuwbouwgarantie?

Alleen als dit meerwerk schriftelijk is overeengekomen tussen het bouwbedrijf en opdrachtgever. Het bouwbedrijf is verantwoordelijk voor de werkzaamheden. De betalingen worden door de opdrachtgever aan het bouwbedrijf gedaan (dus niet aan bijvoorbeeld een onderaannemer).

 

Als door de opdrachtgever een opdracht wordt verstrekt aan een derde, dan valt dit meerwerk niet onder de Nieuwbouwgarantie.


Mag ik bij de oplevering van mijn nieuwe woning 5% inhouden?

Het is een wettelijk recht dat je bij de oplevering van een nieuwbouwwoning of appartement de laatste 5% van de aanneemsom in depot mag storten bij de notaris. De aannemer mag ook een bankgarantie stellen van 5% van de aanneemsom en deponeren bij de notaris. In dit laatste geval dient wel de gehele aanneemsom aan de aannemer betaald te worden.
Drie maanden na de opleverdatum valt het depot of de bankgarantie vrij. Tenzij er gebreken zijn en je verdere betaling wil opschorten (opschortingsrecht). Dit dient dan uiteraard tijdig aan de notaris kenbaar te worden gemaakt.


Wanneer valt de 5% depot vrij?

Drie maanden nadat de oplevering heeft plaatsgevonden valt het depot vrij (deze periode wordt de onderhoudstermijn genoemd). De opdrachtgever kan - bij gegronde redenen - de notaris kenbaar maken de betaling op te schorten. Dit bedrag dient wel in redelijke verghouding te staan tot de eventuele gebreken die nog open staan.

 

Mag het depot worden geblokkeerd als tijdens de onderhoudsperiode een klacht ontstaat?

Het depot mag ook worden achtergehouden bij klachten die tijdens de onderhoudstermijn van drie maanden aan de dag treden. Het gaat dan om punten die niet zichtbaar waren bij de oplevering, maar daarna naar voren zijn gekomen. Bijvoorbeeld een klemmende deur of een lekkage. Het is niet van toepassing op bijvoorbeeld oneffenheden in het stucwerk. Het in te houden bedrag moet daarna dan wel in redelijke verhouding staan tot de tekortkomingen. Dus dat is niet perse het hele depotbedrag van 5% van de aanneemsom.

 

Wat zijn opschortende voorwaarden?

Soms neemt de bouwer van een nieuwbouwwoning opschortende voorwaarden op in de koop-/aannemingsovereenkomst. De overeenkomst treedt pas in werking als aan al deze voorwaarden is voldaan. Is dit niet het geval, dan komt de overeenkomst niet tot stand.

 

Een voorbeeld van een opschortende voorwaarde is bijvoorbeeld de vergunning die eerst verstrekt moet zijn of dat een minimum aantal woningen verkocht moet zijn. Meestal hangt er een termijn van meerdere maanden aan een opschortende voorwaarde.

 

Tip: Uw hypotheekofferte is beperkt geldig. Let erop dat de geldigheidsduur van de offerte langer is dan de termijn van de opschortende voorwaarde en aansluit op de verwachte startdatum van de bouw. Zo bespaart u zich eventuele verlengingskosten (bron: veh).

 

Werkbare dagen, hoe werkt dat?

Werkbare werkdagen zijn dagen waarop in de bouw wordt gewerkt. Een kalenderjaar telt gemiddeld 180 werkbare werkdagen. Feestdagen, collectieve vakanties vallen niet onder de werkbare dagen. En dan zijn er de zogenaamde 'onwerkbare dagen'. Dit zijn dagen waarop de bouw, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, grotendeels stilligt. 

 

In de koop-/aannemingsovereenkomst staat hoeveel werkbare werkdagen de aannemer heeft voor de bouw van de woning. In de regel geldt dat de werkbare werkdagen beginnen als de ruwe begane grondvloer van de nieuwbouwwoning klaar is. Gaat het om de bouw van een appartement, dan beginnen de werkbare werkdagen zodra de funderingswerkzaamheden zijn gestart. 

 

Een werkdag is onwerkbaar als er bijvoorbeeld door hevige sneeuw of kou niet gewerkt kan worden. Vaak is een dag onwerkbaar als de aannemer door (weers)omstandigheden minimaal 5 uur op een dag geen werknemers of machines kan inzetten.

 

Het berekenen van het aantal werkbare werkdagen is niet altijd eenvoudig. Soms houdt de bouwer een logboek bij. Daar kunt u natuurlijk altijd naar vragen.

 

Als de woning te laat wordt opgeleverd dan kunt u uw bouwer daar op aanspreken. Soms heeft u recht op een schadevergoeding, hierover zijn in de koop-/aannemingsovereenkomst bepalingen opgenomen.

  

 

 

Vragen over EnergiePrestatieGarantie (EPG)

Wat biedt de EnergiePrestatieGarantie?

De EPG biedt de opdrachtgever een verzekerde garantie dat de beoogde energieprestatie van een woning wordt gerealiseerd. Als blijkt dat de woning niet voldoende presteert, zullen herstelwerkzaamheden plaatsvinden en / of worden aanvullende maatregelen getroffen. Eventueel kan er sprake zijn van een schadevergoeding. Dat is niet het geval als de overschrijding beperkt is (minder dan 10% van het gegarandeerde gebouwgebonden verbruik en/of 15% van de gegarandeerde energieopwekking) en als de overschrijding niet wordt veroorzaakt door de maatregelen maar door het gedrag van de bewoner.

 

Hoe kan ik als consument een beroep doen op de EPG?

In de eerste plaats betreft het een garantie van de ondernemer aan de opdrachtgever. De ondernemer is dus altijd het eerste aanspreekpunt. Mocht de ondernemer niet meer bestaan of het probleem niet kunnen of willen oplossen, dan kan een beroep worden gedaan op de EPG.

 

Wat wordt bedoeld met verzekerde garantie?

De garantie van de ondernemer is verzekerd. Dat betekent dat als de ondernemer zijn garantie-afspraken door insolventie niet kan nakomen, de verzekeraar deze garanties waarborgt.

 

Gedrag heeft een grote invloed op gebruik. Is dat verzekerd?

Het gedrag van de bewoners is niet verzekerd. De energieprestatie waarop de garantie betrekking heeft, betreft de gebouwgebonden prestatie.

 

Hangt mijn woning straks vol met monitoringsapparatuur?

Bij Verbouw: Het minimale wat wordt gevraagd is een slimme meter zodat het totale verbruik desgewenst kan worden geanalyseerd. Mocht er een beroep op de EPG worden gedaan, dan kan verzekeraar vragen om (extra) monitoring.

Bij Nieuwbouw: Omdat er hier vaak sprake is van een veelvoud van maatregelen is monitoring vereist van de gebouw gebonden installaties. Ook huishoudelijke apparaten kunnen worden aangesloten met smartplugs.

Uw woning komt niet vol te hangen met apparatuur. Er wordt een kastje ter grootte van een modem geplaatst en wellicht op enkele andere plaatsen kleine meetapparatuur (ter grootte van een stekker).

 

Waar kan ik terecht voor advies en vragen?

Uw ondernemer is altijd het eerste aanspreekpunt.

 

Zijn de afzonderlijke ‘maatregelen’ allemaal verzekerd?

De EPG heeft betrekking op de totale energieprestatie van een woning, er wordt dus gesaldeerd. Als bijvoorbeeld de ene component beter presteert dan gegarandeerd en de andere component minder dan gegarandeerd, kan de totale energieprestatie nog steeds voldoen. De EPG is een separate module als uitbreiding op de toepasselijke garantie- en waarborgregeling. Gebreken aan uw woning zelf (of aan de door de deelnemer geleverde installaties) dienen dus conform de reguliere garantie/waarborgregeling eerst gemeld te worden bij de ondernemer. Alleen bij weigerachtigheid of insolventie van de ondernemer is er eventueel een rol voor BouwGarant weggelegd.

 

Welke verzekeraar staat achter de EPG?

HDI Global SE, the Netherlands; al decennia één van de toonaangevende verzekeraars van commerciële en industriële ondernemingen en het MKB.

 

Hoe kan ik als consument de EPG regelen?

Vraag bij uw bouwbedrijf of ondernemer naar de mogelijkheden. De aanvraag van de EPG verloopt altijd via één van deze partijen. U kunt de garantie dus niet zelf afsluiten.

 

Hoe kan ik als bouwbedrijf de EPG aanbieden?

Bedenk in de eerste plaats dat u als ondernemer de garanties dient waar te maken. De EPG is een extra module naast een reguliere garantie/waarborgregeling (Verbouwgarantie of Nieuwbouwgarantie).

De aanvraag dient via de software van SamenGroen worden ingediend (http://bouwportal.samengroen.com), de aanvraag zal worden getoetst door BouwGarant. Wanneer u ondersteuning nodig heeft, neemt u dan contact op met de Servicedesk van BouwGarant, mail naar info@bouwgarant.nl.

 

Wat is de rol van SamenGroen?

SamenGroen faciliteert de ‘machinekamer’ achter de EPG. Projecten kunnen via de software van SamenGroen worden ingevoerd. Hierbij kan de aanvrager meerdere details opgeven zoals gegevens woning, samenstelling huishouden, te nemen maatregelen etc. Vervolgens wordt via de software de (toekomstige) prestatie van de woning berekend.. SamenGroen kan tevens coachend optreden naar bewoners als na oplevering blijkt dat daar behoefte aan is. Tot slot kan SamenGroen door de waarborginstellingen worden ingeschakeld bij schademeldingen. Door analyse van de data inzake de prestaties van de installaties en het gedrag van de bewoners kan in voorkomende gevallen een advies worden uitgebracht.

  

Wat is de maximale aanneemsom die mogelijk is bij de EPG?

Hiervoor gelden de normen van de reguliere garantie/waarborgregeling. De maximale aanvullende aanspraak op basis van de EPG-module is gemaximeerd tot een (door de bouwer/ontwikkelaar te bepalen) percentage tussen 5 en 20% van de aanneemsom, maar nooit meer dan €50.000 inclusief BTW.

 

LET OP: Deze FAQ beoogt in eenvoudige en korte bewoordingen een globale indruk te geven van de werking van de EPG. Voor de dekking is uitsluitend de volledige tekst van de toepasselijke EPG-module relevant. Aan deze FAQ kunnen dus geen rechten worden ontleend.

 

 

 

Vragen over faillissement

Mijn aannemer is failliet, wat nu?

Als u werkt met een BouwGarant-aannemer én u heeft een Nieuwbouwgarantie of Verbouwgarantie afgesloten, meld het faillissement dan zo snel mogelijk aan bij BouwGarant, in elk geval binnen 30 dagen nadat de aannemer failliet is gegaan. In de regel worden de extra afbouwkosten die u moet maken om een andere aannemer het werk te laten voltooien, vergoed.

 

De exacte bepalingen vindt u in de garantieregelingen, deze vindt u hier.

 

Werkt u niet met een BouwGarant-aannemer? Het spijt ons, maar dan kan BouwGarant helaas niets voor u doen.
Heeft u wel een BouwGarant-aannemer, maar geen garantie afgesloten? Dan kan BouwGarant helaas geen grote rol spelen. Wij adviseren u zo snel mogelijk contact op te nemen met de curator die de zaken van de failliete aannemer afhandelt. U vindt de gegevens van de curator op www.rechtspraak.nl.

 

U kunt voor advies altijd contact op nemen met de BouwGarant Servicedesk via 0900 224 2242 of info@bouwgarant.nl.

 

Mijn aannemer is failliet, net nu de bouw bijna klaar is. Mag ik zelf een klusjesman laten komen om het af te maken?

Nee. Uw garantie loopt gevaar als u na het faillissement van uw aannemer direct start met de afbouwwerkzaamheden. Voordat u verder kunt gaan moet de verzekeringsexpert van BouwGarant de schade bij u opnemen. Neem dus zo spoedig mogelijk contact op met de expert. Weet u niet wie dit is, neem dan contact op met de BouwGarant Servicedesk via 0900 224 2242 of info@bouwgarant.nl.

 

Noodvoorzieningen

In tijd tot de uitspraak kunt u noodvoorzieningen treffen. De kosten hiervan worden alleen door de verzekering vergoed als zonder het aanbrengen van deze noodvoorzieningen de meerkosten van afbouw of herstel hoger zouden zijn uitgevallen.

 

Mijn aannemer is failliet, ik wil door met de bouw en heb al een nieuwe aannemer ingeschakeld.

Wij adviseren u pas opdracht te geven aan een nieuwe aannemer nadat de expert van BouwGarant de schade bij u heeft opgenomen. Doet u dit al eerder, dan komt uw garantie in gevaar.

 

Mijn aannemer is failliet, maar hij stuurt nog wel mensen om het werk zoveel mogelijk af te maken.

Let erop dat u in geen geval betalingen doet. Wij adviseren u zo snel mogelijk contact op te nemen met de curator die de zaken van uw failliete aannemer afhandelt. U vindt de gegevens van de curator op www.rechtspraak.nl.

  

 

 

Vragen over situaties tijdens en na de bouw

Mijn aannemer komt niet meer elke dag. Is dat normaal?

De afgesproken opleverdatum is het belangrijkste. Als uw aannemer zich aan die afspraak houdt, is hij vrij zijn dagen en uren in te vullen volgens eigen planning. Vraag uw aannemer gerust of alles volgens planning verloopt.

 

Tijdens de bouw heeft mijn aannemer schade veroorzaakt aan het dak van de buren. Wat moeten we doen?

Als de aannemer deze schade inderdaad heeft veroorzaakt, is hij hiervoor aansprakelijk. Gewoonlijk is hij hiervoor verzekerd. U kunt de afhandeling van de schade zelf in samenspraak met uw aannemer regelen.

 

Het is meer dan anderhalf jaar na oplevering van de bouw en ik heb een klacht. Wat kan BouwGarant doen?

Als de oplevering langer dan 18 maanden geleden heeft plaatsgevonden, kunt u geen aanspraak meer maken op de Verbouwgarantie. Maar uiteraard heeft u rechten op basis van de voorwaarden waaronder is gebouwd. Raadpleeg hiervoor uw voorwaarden.
U kunt er ook samen met uw aannemer voor kiezen om de BouwGarant Quick Scan uit te laten voeren. Bij de BouwGarant Quick Scan komt een onafhankelijke expert bij u langs. Hij doet een bindende uitspraak over het geschil. U en uw aannemer krijgen binnen twee weken uitsluitsel. Belangrijk om te weten: er zijn kosten verbonden aan de Quick Scan. De aannemer betaalt €250, u als opdrachtgever betaalt €150, exclusief BTW.

 

Wat is een redelijke termijn om gebreken te laten herstellen door de aannemer?

Bij een normale oplevering is 30 dagen een redelijke termijn. Of die termijn haalbaar is, is uiteraard mede afhankelijk van de levertermijnen van de toeleveranciers van de aannemer.

 

Mijn aannemer stuurt me een factuur die aanzienlijk hoger is dan afgesproken in de offerte. Wat kan ik doen?

Vraag een specificatie van de kosten aan uw aannemer en ga met hem in gesprek. BouwGarant bemiddelt niet bij financiële geschillen.

 

Ik heb een financieel geschil met mijn aannemer. Kan BouwGarant hierin iets betekenen?

Het spijt ons, BouwGarant bemiddelt niet bij financiële geschillen.

 

 

 

Vragen over voorwaarden

Welke voorwaarden moet ik hanteren bij nieuwbouw of verbouw?

Wat is het verschil tussen AVA 2013 en Covo2010?

BouwGarant-aannemers zijn vanaf 1 september 2010 verplicht de Covo2010 te hanteren bij particuliere opdrachtgevers. Bij nieuwbouw en zakelijke opdrachten kunnen de AVA-voorwaarden van toepassing worden verklaard. Het  belangrijkste verschil tussen de AVA-voorwaarden en de Covo2010 is dat bij de Covo2010 de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw van toepassing is bij geschillen.

 

Wanneer zijn de UAV-voorwaarden van toepassing?

De UAV-voorwaarden worden vooral gebruikt door architecten. Als u deze voorwaarden hanteert, kunt u geen Verbouwgarantie afsluiten. Wanneer u dit wel wilt, adviseren wij u de UAV-voorwaarden te vervangen door de Covo2010.

 

Particuliere opdrachtgevers moeten de Covo2010 gebruiken bij verbouw, onderhoud en renovatie tot een aanneemsom van €350.000. In alle andere situaties kunt u de AVA-voorwaarden onder regie hanteren. U kunt ook de BouwGarant Verbouwgarantie afsluiten.